தயாரிப்பு_bg

குளிர் உருட்டப்பட்ட துல்லியமான தடையற்ற குழாய்